Rtn. Phf. Venkatesh Pai
Rtn. Phf. Venkatesh PaiPresident
Rtn. Phf. Yathish B
Rtn. Phf. Yathish BImmediate Past President
Rtn. Phf. Prasanna Shenoy
Rtn. Phf. Prasanna ShenoySecretary
Rtn. Phf. Satindra N. Rao
Rtn. Phf. Satindra N. RaoTreasurer
Rtn. Phf. Vasanth Shenoy
Rtn. Phf. Vasanth ShenoyVice President & Club Service
Rtn. Dr. Siddarth Shetty
Rtn. Dr. Siddarth ShettyCommunity Service
Rtn. Prof. Radhakrishna
Rtn. Prof. RadhakrishnaVocational Service
Rtn. Phf. Oswald D'silva
Rtn. Phf. Oswald D'silvaInternational Service
Rtn. Vinod D'souza
Rtn. Vinod D'souzaYouth Service
Rtn. Sanjiva Pujary
Rtn. Sanjiva PujarySergeant-at-arms